• 02 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №606

  „საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილისაგან განსხვავებული წესის და პირობების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 იანვრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 02 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №605

  რისკის ანალიზის ფარგლებში რისკის შეფასების, რისკის მართვისა და რისკის კომუნიკაციის პროცედურების დამტკიცების შესახებ

 • 02 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №604

  „საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის „საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ" შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" ოქმის დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 02 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №603

  „საქართველოს ვიზის გაცემის, მისი მოქმედების ვადის გაგრძელებისა და მოქმედების შეწყვეტის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივნისის №280 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 02 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №602

  „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 02 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №601

  „საქართველოს საზღვაო სივრცის სამართლებრივი რეჟიმის კონტროლის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სუბიექტებისა და სახელმწიფო სასაზღვრო რეჟიმის დაცვასთან დაკავშირებული საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების ერთობლივი ოპერაციების მართვის ცენტრის ჩამოყალიბების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 დეკემბრის №348 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №600

  „საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების ტექნოლოგიური სქემისა და სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №428 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №599

  „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ" საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის №507 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 27 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №598

  სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის" მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

 • 27 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №597

  „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 თებერვლის №68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  6 7 8 9 10   >>