• 27 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №596

  „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „112"-ის მომსახურების საფასურის, მისი განაკვეთისა და გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის №489 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №595

  „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში მასწავლებლების განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 თებერვლის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 25 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №594

  „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 24 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №593

  „სამშვიდობო და სხვა სახის ოპერაციების განსახორციელებლად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა, სამოქალაქო პერსონალის სტატუსით წარგზავნილ პირთა და სპეციალური წოდების მქონე პირთა სამივლინებო ზღვრული ყოველთვიური ნორმებისა და სხვა სოციალური პირობების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 12 აგვისტოს №490 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №592

  „2015 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივნისის №308 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №591

  მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ

 • 19 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №590

  „საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ოქტომბრის №563 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №589

  „სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №110 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №588

  „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის პირველი, მე-2, მე-4, მე-5 და მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის საკითხების განმხილველი უწყებათაშორისი კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №247 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №587

  „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის №394 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  6 7 8 9 10   >>