საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2633

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისთვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე
თანხმობის მიცემის შესახებ