საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2637

„საქართველოს მხრიდან შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის ალტერნატიული მმართველის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 5 ოქტომბრის №05/10/02 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტის შესახებ