საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2639

„საქართველოს მხრიდან შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის დირექტორისა და ალტერნატიული დირექტორის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის №1735 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე