საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2640

„აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკში საქართველოს მხარის მმართველისა და ალტერნატიული მმართველის დანიშვნის და საკომუნიკაციო უწყების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 იანვრის №13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე