საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2648

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის დაფუძნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 17 დეკემბრის №2471 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე