საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2655

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს „NOVO NORDISK Health Care AG"-ს შორის გასაფორმებელი „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" ხელშეკრულების თაობაზე