საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2656

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს „Novo Norrdisk A/S Denmark"-ს შორის გასაფორმებელი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების თაობაზე