საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2662

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და კომპანია „Otto Bock HealthCare GmbH-ს" შორის პროთეზირების სფეროში საგარანტიო მომსახურების შესახებ გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე