საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2664

ი. გოგოლაშვილის სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ