საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2665

კ. სულამანიძის სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ