საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2666

სირიის არაბთა რესპუბლიკისათვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის მიზნით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ