საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2667

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ