საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2676

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „მედექსპერტისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ