საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2686

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და IRD Engineering S.r.l.-ს (იტალია) შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე