საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2736

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ