საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2741

ვანის მუნიციპალიტეტისათვის გამარტივებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ