• 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2690

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ სსიპ - იუსტიციის სახლის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2689

  ბორჯომის მუნიციპალიტეტისთვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2686

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და IRD Engineering S.r.l.-ს (იტალია) შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2680

  საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 2014 წლის 13 მაისს გაფორმებული „ფინანსური პროტოკოლით" განსაზღვრული ქალაქ ჭიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიებთან დამაკავშირებელი ურბანული მექანიკური საბაგიროების აღჭურვილობის განახლების პროექტის შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2679

  „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (ჩვეულებრივი ოპერაციები) (ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 6)" საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად ი. მატკავას, გ. კაკაურიძისა და ლ. ხუციშვილის დანიშვნის შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2678

  „2009 წლის 2 ივნისის „საქართველოს და ევროპის რეკონტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების (რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი)" №1 ცვლილების შეთანხმების" საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად ი. მატკავას, გ. კაკაურიძისა და ლ. ხუციშვილის დანიშვნის შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2676

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „მედექსპერტისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2674

  ზოგიერთი მეწარმე სუბიექტისთვის მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2671

  საქართველოს მთავრობას, შპს „ბუგატო ენერჯის", სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას", სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს", შპს „ენერგოტრანსსა" და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს" შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2667

  შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>