• 27 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2666

  სირიის არაბთა რესპუბლიკისათვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის მიზნით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2665

  კ. სულამანიძის სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2664

  ი. გოგოლაშვილის სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2662

  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და კომპანია „Otto Bock HealthCare GmbH-ს" შორის პროთეზირების სფეროში საგარანტიო მომსახურების შესახებ გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2660

  „საქართველოს მთავრობასა და ყირგიზეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ" შეთანხმების საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად ლ. ხუციშვილისა და გ. კაკაურიძის დანიშვნის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2656

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს „Novo Norrdisk A/S Denmark"-ს შორის გასაფორმებელი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2655

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს „NOVO NORDISK Health Care AG"-ს შორის გასაფორმებელი „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" ხელშეკრულების თაობაზე

 • 23 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2649

  „ბაქო-თბილისი-ყარსის" ახალი სარკინიგზო ხაზის პროექტის ფარგლებში საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრის თაობაზე

 • 23 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2648

  „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის დაფუძნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 17 დეკემბრის №2471 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 23 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2646

  GG-B-UBS ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოყოფილი გრანტის - „MILES-ის აღჭურვილობა სატრანსპორტო საშუალებისათვის" ხელშეკრულების დამატება 2-ის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>