საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №394

გ. ლილუაშვილის საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ