საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №395

გ. ჩიქოვანის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ