საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №403

გ. ბაქრაძის საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ