საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №480

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ