საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №481

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს მოწვეულ წევრთა დანიშვნის შესახებ