საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №488

„სააპელაციო საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2018 წლის 25 დეკემბრის №478 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე