საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №489

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ