საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №490

„საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2018 წლის 25 დეკემბრის №479 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე