საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №491

თეიმურაზ მღებრიშვილის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსად დანიშვნის შესახებ