• 16 ივლისი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1412

  2018 წლის 16 ივლისის გლოვის დღედ გამოცხადების შესახებ

 • 11 ივლისი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1411

  2018-2019 წლების განმავლობაში საბურავების სახელმწიფო შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 11 ივლისი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1410

  სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის მშენებლობის საავტორო ზედამხედველობის განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 • 11 ივლისი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1409

  საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების თაობაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 11 ივლისი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1408

  სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 11 ივლისი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1407

  „ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ შპს „მექანიზატორზე" თანხის გადარიცხვის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის №2625 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 11 ივლისი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1406

  პროგრამა „მომავლის ბანაკის" განხორციელების შესახებ

 • 11 ივლისი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1405

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ზოგიერთი კერძო სამართლის იურიდიული პირისთვის - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის თანხის გადარიცხვის შესახებ

 • 11 ივლისი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1404

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 11 ივლისი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1403

  საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ დაფუძნებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის დავალების თაობაზე

1 2 3 4 5   >>