საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2597

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ცალკეული პირის თანამდებობრივი სარგოს გამოანგარიშების საგამონაკლისო წესის დადგენაზე თანხმობის გაცემის შესახებ