საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2600

შპს „საქართველოს მელიორაციის" მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ