საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2602

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 იანვრის №209 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე