• 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2583

  ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონული პროექტების განსახორციელებლად გამოსაყოფი თანხის განსაზღვრის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2582

  „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებებისაგან გათავისუფლების შემთხვევების განსაზღვრის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 ივნისის №1324 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2581

  „სარკინიგზო გადაზიდვის ტარიფის გაანგარიშებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოწონებისა და მასთან დაკავშირებული შესაბამისი ღონისძიების გატარების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ივნისის №1362 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2580

  საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სისტემაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირისთვის „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული თანამდებობრივი სარგოს გამოანგარიშების წესისაგან განსხვავებული საგამონაკლისო წესის დადგენის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2579

  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს „Novo Nordisk А/S -ს" შორის „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" გასაფორმებელ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2578

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2577

  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2576

  ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონული პროექტების განსახორციელებლად გამოსაყოფი თანხის განსაზღვრის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2575

  „წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 27 ნოემბრის №2288 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2574

  ნ. მიქელაძის, ნ. გაგუას და ი. თუთარაშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>