• 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2562

  „იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 15 თებერვლის №404 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2561

  შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასა" და AS Insaat-N LLC-ს (აზერბაიჯანის რესპუბლიკა) შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2560

  სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში „მიმწოდებლად" რეგისტრირებულ არარეზიდენტ მომხმარებელთა „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2559

  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2558

  პირებისთვის, რომელთა შრომის ანაზღაურების გაანგარიშება დაკავშირებულია შესრულებული სამუშაოს მოცულობასთან/ღირებულებასთან (ნამუშევარი საათების, მომსახურების საფასურის წილის ან/და სხვა მაჩვენებლის მიხედვით), „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულისაგან განსხვავებული წესის დადგენაზე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2557

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრისთვის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ცალკეული პირის თანამდებობრივი სარგოს გამოანგარიშების საგამონაკლისო წესის დადგენაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2556

  ი/მ „თეა ებრალიძისთვის" სახელმწიფო ქონების აუქციონის გარეშე იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2555

  გიორგი ხოჯევანიშვილის საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში) სახელმწიფო რწმუნებულის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2554

  შავლეგო ტაბატაძის საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტში) სახელმწიფო რწმუნებულის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2553

  შოთა რეხვიაშვილის საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში) სახელმწიფო რწმუნებულის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>