საქართველოს მთავრობის დადგენილება №639

„სამსახურებრივი სარგებლობის პასპორტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №176 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე