საქართველოს მთავრობის დადგენილება №642

„სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სისტემის შექმნისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 ოქტომბრის №612 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე