საქართველოს მთავრობის დადგენილება №649

„დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 15 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე