• 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №645

  „იმ თანამდებობის პირთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ, რომლებსაც აქვთ სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლება" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 მარტის №242 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №644

  „სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №279 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №643

  „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ" საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის №507 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №642

  „სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სისტემის შექმნისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 ოქტომბრის №612 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №641

  „ცენტრალური გამწვევი კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №406 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №640

  „სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 24 იანვრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №639

  „სამსახურებრივი სარგებლობის პასპორტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №176 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638

  „სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ბალანსზე რიცხული იმ ქონების ჩამოწერისა და აღრიცხვიდან მოხსნის შესახებ, რომელიც არ ექვემდებარება ჩამოწერას და აღრიცხვიდან მოხსნას საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 21 მარტის №197 ბრძანებულებით დამტკიცებული „გამოუსადეგარ (ზღვრულ) მდგომარეობამდე მიყვანილი ან დაკარგული შეიარაღებისა და ტექნიკის, სამხედრო-ტექნიკური და საბრძოლო მასალების ნომენკლატურაში შემავალი და სხვა ქონების ჩამოწერისა და აღრიცხვიდან მოხსნის დებულებით" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №177 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №637

  „სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში სამხედრო ვალდებულების მოხდის წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 19 თებერვლის №88 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №636

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 21 ივლისის №342 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  6 7 8 9 10   >>