• 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №635

  „სამობილიზაციო რეზერვისტების აღრიცხვის, სამობილიზაციო კომისიის შექმნისა და საქმიანობის წესის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 მაისის №276 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №634

  „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა სამხედრო სადისციპლინო წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 17 მარტის №124 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №633

  „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს და დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების ვადების, ამ მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურების ოდენობების და საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №508 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №632

  „სამხედრო სადისციპლინო წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 ნოემბრის №615 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №631

  „პირის გადახდისუუნარობის დადასტურების წესის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 ივნისის №424 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №630

  „საქართველოში საგარეო დახმარების კოორდინაციის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №238 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №629

  „თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 12 თებერვლის №139 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №628

  „ტექნიკური რეგლამენტის - „გარკვეული კატეგორიის ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში სიჩქარის შემზღუდველი მოწყობილობების მონტაჟისა და გამოყენების შესახებ" დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 16 აგვისტოს №400 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ    

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №627

  „ვეტერანის მოწმობის ნიმუშისა და მისი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 22 აგვისტოს №509 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №626

  „სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  6 7 8 9 10   >>