• 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №615

  „ზღვაში ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების ეროვნული გეგმის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის №195 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №614

  „საქართველოს სამხედრო ძალების სამწყობრო წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 16 აპრილის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №613

  „ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის პარამეტრების აღმრიცხველი საკონტროლო მოწყობილობების (ტაქოგრაფების) ექსპლუატაციის წესის" დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №612

  „სამკერდე ნიშნის - „საქართველოს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი" აღწერილობის და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10 ნოემბრის №582 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე    

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №611

  „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მართვის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 მარტის №226 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №610

  „საქართველოს საჰაერო სივრცის სტრუქტურისა და კლასიფიკაციის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 ივნისის №276 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №609

  „სახელმწიფო ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და სამსახურებრივი ავტომანქანის შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 თებერვლის №121 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №608

  „სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში საკონტრაქტო-პროფესიული, კადრის და სამოქალაქო სამსახურის გავლის წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №607

  „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 დეკემბრის №601 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №606

  „საქართველოს საზღვაო სივრცის სამართლებრივი რეჟიმის კონტროლის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სუბიექტებისა და სახელმწიფო სასაზღვრო რეჟიმის დაცვასთან დაკავშირებული საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების საზღვაო ოპერაციების ერთობლივი მართვის ცენტრის ჩამოყალიბებისა და ინფორმაციის მართვის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 ოქტომბრის №503 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  6 7 8 9 10   >>