საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №385

ე. ტიკარაძისათვის „საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შრომითი მიგრაციის რეგულირების შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე