საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №389

ი. მაჭავარიანის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტზე, დოკუმენტზე „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2020-2023 წლებისათვის" და საქართველოს მთავრობის მოხსენებაზე „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ" მომხსენებლად დანიშვნის თაობაზე