• 29 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2488

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გრანტის მიღების შესახებ გასაფორმებელი დოკუმენტის თაობაზე

 • 29 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2486

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 29 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2485

  სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 29 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2484

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 29 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2483

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯისთვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 29 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2480

  GG-B-UDF ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოყოფილი გრანტის ხელშეკრულების დამატება 1-ის შესახებ

 • 29 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2479

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის 2019 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 თებერვლის №344 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 28 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2478

  შპს „საქართველოს გაზსაცავის კომპანიისათვის" უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 28 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2473

  „საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (საქართველოს ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამა)" ხელმოწერის თაობაზე

 • 28 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2470

  „საქართველოს მთავრობასა და ფინეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>