• 17 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2164

  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრობის კანდიდატის შესარჩევი ღია კონკურსის ჩატარებისა და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ

 • 04 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2127

  სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოსთვის სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 04 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2126

  „ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 04 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2125

  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 04 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2124

  „სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №557 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 03 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2116

  სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოსთვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 03 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2112

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - თბილისის მარიონეტების სახელმწიფო პროფესიული თეატრისთვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 03 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2111

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისთვის სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 03 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2110

  „საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების - საგანმანათლებლო რესურსცენტრების საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოსა და შრომის ანაზღაურების ფონდის შეთანხმების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №147 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 03 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2109

  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

1 2 3 4 5   >>