საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2109

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ