საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2258

ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ