საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2264

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისთვის - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტისთვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ