საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2404

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივისთვის, სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისთვის - სპეციალური პენიტენციური სამსახურისთვის სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ