საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2411

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ