საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2412

აღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ